درد

مثلاً دردها دردها را نبايد به امان خدا رها كرد دردها را بايد تحليل كرد، بلعيد و پردازش كرد دردها معدن الماس تو اند، سياه،…

معلق

من رو تخت بالا ميخوابم، يه وقتا كه خوشبختانه تعدادشون زياد هم نيست موقع پايين اومدن روي تخت قفل ميكنم و روي همون اولين پله…

مبدأ كلام

خب اينستاگرامم اوايلش دوست داشتني بود مخصوصاً وقتي با تحسين بقيه رو به رو ميشدي، حتماً همه از تحسين شدن خوششون مياد من اما فك…