ارديبهشت :)

سال دوم دبيرستان مدرسمون با اتمسفر جوگيرانه ي خاصي احاطه شده بود و فشاراي درسي و انضباطي زيادي بهمون وارد ميكردن، يادمه اين فضا بعد…